ગુજરાત બોર્ડના NCERT ના નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ પ્લે ગ્રુપ, કે.જી. થી ધોરણ ૧૧ સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણ તમારા ઘર આંગણે.

Take Proper Care Of Your Child

Zoom App દ્વારા તદ્દન વિનાં મૂલ્યે શિક્ષણ મેળવો અને તમારા ધોરણના વિષયોમાં નિપુણતા મેળવી આત્મવિશ્વાસ કેળવો.

શ્રી સંસ્કાર વિદ્યાપીઠ, રામપુરા (કુકસ) મહેસાણા ના વિષય તજજ્ઞ દ્વારા PPT, ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ કન્ટેન્ટ ની મદદથી પ્લે ગ્રુપ, કે જી થી ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ (Arts, Commerce & Science) સુધીના તમામ બાળકોને ઘરે બેઠા ધોરણ મુજબ વિષય પ્રમાણે શીખવાનો આનંદ અને Online Free શિક્ષણ મેળવો, અમૂલ્ય અવસરનો લાભ મેળવો.

FREE ONLINE ક્લાસીસ માં જોડાવા નીચેના BUTTON ઉપર ક્લિક કરો અને આ google ફોર્મમાં માહિતી ભરો.

FOR MORE INFORMATION YOU CAN CONTACT US FROM THE GIVEN DETAILS BELOW